Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LIVSMEDLENS KEMISKA OCH MIKROBIOLOGISKA GRUNDERYTHA70
Food, Chemical and Microbiological Bases

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Crister Olsson, crister.olsson@med.lu.se, YTH. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina, laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Att introducera livsmedel, ge grundläggande kunskap i biologi, främst mikrobiologi, och kemi samt kunskap om de stora grupperna näringsämnen i livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen introducerar livsmedel och vad dessa innehåller i stora drag och ger grunder i mikrobiologi och livsmedelskemi. Livsmedelskemin behandlar vatten, lipider, kolhydrater och proteiner och deras viktigaste egenskaper. Begreppet mikrobiologi introduceras. Grupperna alger, protozoer, mikrosvampar, bakterier samt virus presenteras med dess speciella krav, egenskaper samt funktioner med betoning på kopplingen till olika livsmedel. Ämnets specifika nomenklatur och begrepp introduceras. Mikroorganismernas generella krav och behov behandlas och exemplifieras med hjälp av hur olika livsmedel påverkas av de olika mikroorganismerna. Mikroskopering, sterilteknik, substratberedning, plattspridning samt beräkning av resultat behandlas vid olika laborativa moment. Begreppet systematik definieras. Viktiga släkten och arter inom de olika sektionerna, speciellt de av livsmedelsintresse betonas. Olika metoder och tillvägagångssätt för att studera mikroorganismerna tränas genom aktivt laboratoriearbete. Den mikrobiella tillväxtens påverkan av olika yttre faktorer studeras och hur man kan utnyttja denna kunskap för att gynna, hindra respektive eliminera tillväxten i olika livsmedel.

Litteratur
Furugren, B: Livsmedelskemi och matkunskap. Kemiska grunder. Kompendium.
Thougaard m fl: Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-00656-7
Molin G. Livsmedelsmikrobiologi.
Olsson C. Laborationshandledning

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Skriftlig tentamen 1.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Skriftlig tentamen 2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.