Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
METODIKYTHA60
Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Charlott Håkansson, charlott.hakansson@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: Godkänd experimentell undersökning och godkänd enkät/intervjuundersökning. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att träna studenten i olika tekniker för informationsinsamling. De tekniker som avses är experimentell undersökning och enkät/intervjuundersökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två moment, det ena handlar om att planera, genomföra och utvärdera en experimentell undersökning och den andra handlar om att planera, genomföra och utvärdera en undersökning som bygger på enkäter eller intervjuer.

Kursen kommer att ta upp och diskutera begrepp som: variabler, parametrar, urval, provuttag, homogenitet, provmängd, representativt prov, stickprov, reproducerbart, analysfel, feluppskattning, referensprov, referenslab, ackrediterat lab, GLP, population, frågekonstruktion, skalor, validitet, reliabilitet, webbenkäter, hantering av personuppgifter, anonymitet, kodning, svarsfrekvens

Litteratur
Trost, J Enkäthandboken. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04046-2
Höst, M et al Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur 2006. ISBN: 978-91-44-00521-8
Att skriva vetenskap och att skriva populärvetenskap
Bell, J Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 2006

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Experimentell undersökning.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i experimentell undersökning, godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation.

Kod: 0211. Benämning: Enkät- och intervjuundersökning.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i enkät- och intervjuundersökningen, godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation.