Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PRODUKTUTVECKLING - FÖRPACKAT OCH KLARTYTHA50
Product Development - from Idea to Package

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1F. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202. Obligatorisk för: YL2. Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA30, YTHA35, YTHA40, YTHA45. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, produktutvecklingsprojekt, arrangera och utvärdera ett sensoriskt test, undervisningsuppgift. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska moment. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet är att belysa hur innovationsarbete och produktutveckling inom olika typer av livsmedelsföretag går till. Hela kedjan från idé till färdig produkt ska belysas, allt från valet av råvaror till valet av förpackning och distribution, liksom olika hjälpmedel som produktutvecklaren kan använda för att optimera arbetet. Syftet är också att träna studenten i att alltid väga in etik och miljö i produktutvecklingsarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Att utveckla nya produkter och anpassa och förbättra gamla är nödvändigt för alla företag. För att vara framgångsrikt måste företaget tänka strategiskt och då krävs ett aktivt och kreativt innovationstänkande och produktutvecklingsarbete.

Produktutveckling handlar mycket om att arbeta i projektgrupper bestående av olika kompetenser. För livsmedelsteknikern gäller att förstå vad som händer i livsmedlet om man ändrar i ett recept eller i en tillverkningsanvisning. Livsmedelsteknikern ska också kunna översätta nya trender och nya forskningsrön till nya produkter som går att tillverka effektivt, lagra och som når konsumenten med god kvalitet samtidigt som ett hållbart samhälle hela tiden tas i beaktande.

För att effektivisera arbetet och säkerställa produktkvaliteten är sensorik ett användbart hjälpmedel, andra är genomtänkt försöksplanering och utvärdering av resultat.

Litteratur
Böcker
Lundgren, Birgit. (1981) Handbok I sensorisk analys, SIK-rapport. Göteborg : Institutet för livsmedel och bioteknik. (198 s). ISBN 0436-2071
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Skriftserie, nummer 3 (2000) Våra drycker, Hermansson, P (sid 176-190). Stockholm: Carlsson bokförlag. ISBN 91 7203 968 X
Litteratur om produktutveckling och marknadsundersökning tillkommer
Artiklar
Artikelkompendium tillhandahålles av kursansvarig vid kursstart
Internet
Internetadresser till myndigheter och branschföreträdare delas ut vid kursstart.
Aktuell lagstiftning och vägledning till lagstiftningen rörande märkning och presentation av livsmedel, användandet av symboler, tillsatser samt förpackningsmaterial till livsmedel hämtas från Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Projektuppgift skriftlig och muntlig- produktutveckling.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under gruppuppgiftens gång samt godkänd individuell inlämningsuppgift. Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.

Kod: 0309. Benämning: Undervisningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomföra på ett acceptabelt sätt en föreläsning inför studiegruppen samt föreslå relevanta examinationsuppgifter och protokoll för utvärdering.

Kod: 0409. Benämning: Sensorisk analys- planera, genomföra och utvärdera.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete som består i att genomföra ett sensorisk test samt efterföljande utvärdering och muntlig presentation av resultatet. Dessutom ingår att ge synpunkter på en annan grupps sensoriska test.