Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
VEGETABILISKA LIVSMEDELYTHA40
Vegetables

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1F. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202. Obligatorisk för: YL2. Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA01, YTHA20. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, två inlämningsuppgifter. Övrigt: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om odling, hantering och lagring av vegetabilier så att både färska och processade vegetabilier når konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön.

I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I begreppet vegetabiliska livsmedel ingår frukt, bär, grönsaker, potatis, spannmål och alla produkter därav. Området är stort och viktigt och diskuteras ständigt i medierna; EHEC i sallat, shigella i hallon, fiberinnehållet i bröd, lågt GI i pasta, antioxidanter, ½-kg frukt och grönsaker om dagen, fettinnehållet i pommes frites, flygtransporterade sockerärtor från Kenya, KRAV vs konventionell odling, urkokta grönsaker, plastad gurka…

Kursen tar upp hela kedjan från odling, skörd, lagring, försäljning, tillagning och industriförädling fram till konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt.

Kursen inleds med ett avsnitt om grönsaker, frukt och bär, därefter kommer potatis, ris, pasta och andra stärkelserika vegetabilier att diskuteras och avslutningsvis behandlas spannmål, bröd och övriga spannmålsprodukter.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, fördjupningsuppgifter och studiebesök.

Litteratur
Kurslitteratur
Böcker
Andersen, PE 1993. Livsmedelsteknologi 2, Vegetabiliska livsmedel. Lund: Studentlitteratur (464 s) Sidor som beskriver apparater och utrusningar inom frukt- och grönsaksindustrin, kvarnar samt bagerier.
Abrahamsson L et al. 2006. Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber AB (464 s) ISBN: 91-47-05355-0. Sidorna 89 – 90, 225 – 232, 257 – 260, 271 – 274, 289 – 293, 300 – 305
H. Thougaard m fl, Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer, 2:a upplagan 2007, sidorna 353-367.
Litteratur om mögel tillkommer.
Kompendier
Furugren, B. Livsmedelskemi och matkunskap. Vegetabilier. Ca 350 sidor. Finns att köpa vid kursstart.
Eva Jonsson (red) 1993. Våra livsmedelsråvaror. Stockholm: Utbildningsradion och Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN: 91-26-92106-5. Sidorna 50-67, 32-39, 11-31. Finns att köpa vid kursstart.
G. Molin. Livsmedelsmikrobiologi, 1998. Sidorna 121- 144 samt 175-189. Finns att köpa vid kursstart.
Nilsson, H. Kompendium i kommunikation. Finns att köpa vid kursstart.
Artiklar
Artiklar till fördjupningsuppgifterna, se litteraturförteckningen till resp fördjupningsuppgift
Artikelkompendium omfattande ca 50 sidor om aktuella frågeställningar vad gäller sambandet kost - hälsa
Internet
Hans Lindmark (2002), Mikrobiologisk riskprofil för frukt och grönsaker, Livsmedelsverket www.slv.se http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/vegetabilier/livsmedel_vegetab.htm
Referenslitteratur
Jonsson, L et al. 2007. Livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (395 s) ISBN: 9789144043463
Blücher A (red) 2005 Functional foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (201 s)
Lindeberg S 2003. Maten och folksjukdomarna – ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur (265 s)