Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVRINNINGS-MODELLERINGVVRN10
Rainfall Runoff Modelling

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR140. Valfri för: MWLU2, Pi4, Pi4mrk, V5vr, W4, W5vr. Kursansvarig: Universitetslektor Rolf Larsson, Rolf.Larsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: Hydrologi genom VVR111 eller VVR145. Prestationsbedömning: Examinationen består av tre betygsatta inlämningsuppgifter (projekt utförda i grupp), och en skriftlig sluttentamen. Bedömning av inlämningsuppgifter baseras både på form och innehåll i rapport, dessutom krävs godkänd muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de fyra betygsatta momenten. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvrn10/.

Syfte
Kursen ges för studenter vid Internationella Mastersprogrammet Vattenresurser (WaterLU) och för studenter vid civilingenjörsprogrammen Voch W med specialisering inom vattenområdet samt för studenter vid civilingenjörsprogrammet Pi, inriktningen miljö, risk och klimat . Den ger fördjupade kunskaper i de hydrologiska processerna. Studenterna får också färdigheter i avrinningsmodellering och insikter o färdigheter av mer generell karaktär avseende modellering och projektarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
De hydrologiska processerna: regn, avdunstning, rörelse i omättad zon, grundvattenströmning, avrinning. Specialhydrologi: snö, is, sjöar. Modellbegreppet, numeriska avrinningsmodeller. Inlämningsuppgifter omfattar seminarieuppsats, arbete med rural avrinningsmodell och routing genom sjö/reservoar.

Litteratur
Ward & Robinson: Principles of Hydrology (4th ed.). McGrawHill 1990. ISBN 0 07 709502 2. (rekommenderad)
Beven Keith: Rainfall-Runoff Modelling, The Primer, Wiley, 2001. ISBN 0-470-86671-3 (rekommenderad)
Bengtsson, Lars Excerpt from Lars ”Hydrology – Theory and processes”, Dept of Water Resources Engineering Lund University. Translated from Swedish by Rolf Larsson Sept 2004 (available on course web site).
Studenterna förväntas också själva söka referenser för sina projektarbeten (inlämningsuppgifter).