Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERAD HYDROLOGIVVRN05
Advanced Hydrology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU2, V5vr, W5vr. Kursansvarig: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR140 Rurala vatten. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvrn05/.

Syfte
Kursens ska förmedla grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som bestämmer vattenflöden i naturen. Fysiken för vattenrörelser skall beskrivas och samband mellan tillstånd och flöden kvantifieras med matematiska samband. Kursen skall också ge förståelse för extrema skeenden och människans påverkan på hydrologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Världens klimat, olika nederbördsprocesser, NAO, ENSO. Kallt klimats hydrologi, is, snöfördelning, snösmältning,. Evapotranspiration, potentiell, verklig, samband avdunstning-markförhållanden. Infiltration-perkolation, pF-kurvor, markvattenrörelser, bevattning. Sluttningshydrologi, mättad respektive Hortonsk ytavrinning, kinematisk beräkning, koncentrationstid, vattenvägar, dränering. Floder och sjöar, vattenbalans för olika sjöar, samband vattennivå-klimat, vattenreglering, översvämningskontroll, metoder att mildra konsekvenser av översvämningar, våtmarkshydrologi. Extremhändelser, olika extremvärdesfördelningar, partiella serier, mycket extrema händelser.

Litteratur
Diverse artiklar och stenciler om speciella tillämpningar.