Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERAD HYDRAULIKVVRN01
Advanced Hydraulics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU2, V5vr, W5vr. Kursansvarig: Professor Lars Bengtsson, Lars.Bengtsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR145 eller liknande kurs i hydraulik. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvrn01/.

Syfte
Kursens ska förmedla en grundläggande förståelse för de fenomen och processer som styr vattenströmning med syfte att ge studenterna möjlighet att analysera avancerade strömningssituationer både i tekniska system och i naturen. Stor vikt läggs vid förmågan att i ekvationsform beskriva strömningen med avsikt att beräkna primära storheter såsom tryck och hastighet samt hur de varierar i tid och rum. Kursen behandlar både grundläggande och tillämpade aspekter på strömning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande begrepp beträffande strömningens kinematik och dynamik samt kontrollvolym. Grundläggande ekvationer för bevarande av massa, rörelsemängd och energi. Eulers ekvationer. Navier-Stokes ekvationer. Lösning av grundläggande ekvationer för speciella strömningssituationer (strömning mellan plattor, krypande strömning etc). Laminära och turbulenta gränsskikt. Turbulensteori och modeller (blandningslängdsteori, k-epsilon modeller etc). Densitetseffekter och skiktad strömning. Tillämpningar för speciella strömningssituationer inom:

Litteratur
Vardley, Alan. Fluid principles. McGraw-Hill 1990. ISBN 0-07-707205-7
Diverse artiklar och stenciler om speciella tillämpningar.