Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTEGRERAD VATTENRESURSHANTERING: INTERNATIONELLA ASPEKTERVVRF01
Integrated Water Resources Management: International Aspects

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR130. Obligatorisk för: MWLU1. Valfri för: V4vr, W4vr. Kursansvarig: Universitetslektor Linus Zhang, Linus.Zhang@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR145 Vatten eller VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen. Prestationsbedömning: Examinationen består av en obligatorisk "rundabordsdebatt", en större projektuppgift (utförd i grupp), och en skriftlig tentamen. Bedömning av projektuppgift är baserad på form, vetenskapligt innehåll i rapport och muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de två betygsatta momenten. Övrigt: Denna kurs ersätter kurs VVR130 och är obligatorisk för internationella matersprogrammet Vattenresurser (WaterLU). Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvrf01/.

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med viktiga vattenproblem i internationellt perspektiv. Kursen har fokus på begreppet integrerad vattenresurshantering och bedrivs med hjälp av praktiska exampel och forskningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Teoretisk genomgång
Integrerad vattenresurshantering med hänsyn till bl a översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien och föroreningar. Dessa frågor/problem skall belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration, vattenekonomi.

Projektarbete
Projekt/Fallstudier relaterade till aktuella internationella vattenfrågor.

Litteratur
Integrated Water Resources Management in South and South East Asia, by Asit Biswas and Olli Varis,
ISBN-10: 0-19-566932-0.
SBN-13: 978-0-19-566932-9.
Vetenskapliga artiklar.
Kompletterande litteratur (föreläsningsanteckningar) görs tillgänglig för studenterna via kurswebb. Studenterna förväntas också själva söka referenser för sina projektarbeten.