Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FLODRESTAURERINGVVR170
River Restoration

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU1, V4vr, W4, W4vr. Kursansvarig: Rolf Larsson, Rolf.Larsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: Hydrologi och hydraulik genom VVR111 och VVR120. Alternativt VVR145 Integrerad vattenresurshantering genom VVRF01. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Examinationen består av två obligatoriska exkursioner, två betygsatta inlämningsuppgifter (projekt utförda i grupp), och en skriftlig sluttentamen. Bedömning av inlämningsuppgifter baseras både på form och innehåll i rapport, dessutom krävs godkänd muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de tre betygsatta momenten. Övrigt: Kursen ges i samarbete med avdelningen Limnologi. Kursen schemalägges kvällstid. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvr170/.

Syfte
Kursen ges för studenter vid Internationella Mastersprogrammet Vattenresurser (WaterLU) och för studenter vid civilingenjörsprogrammen V och W med specialisering inom vattenområdet. Det finns två huvudsakliga syften med kursen. Det ena är att studenterna skaffar sig kunskaper och färdigheter om flodrestaurering. Det andra huvudsakliga syftet är att studenterna får praktiskt öva sina ämneskompetenser inom hydrologi, hydraulik och biologi i tillämpade projekt inom området och samtidigt lära sig samarbeta i team med experter med olika kompetenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Eftersom denna kurs har en nära och tydlig koppling till begreppet Integrerad Vattenresurshantering (Integrated Water Resources Management) med dess betoning av ett brett angreppssätt i vattenresursfrågor så är innehållet relativt övergripande till sin karaktär. Speciella nerslag görs inom följande områden:

Litteratur
1. Madsen B.L., 1995. Danish Watercourses — Ten years with the new watercourse act (collected examples of maintenance and restoration). Danish Environmental Protection Agency, Ministry of Environment and Energy, Denmark. Gratis via (link also found on course web site): http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1995/87-7810-344-4/pdf/87-7810-344-4.PDF
2. Föreläsningsanteckningar. Distributeras vid föreläsningar och/eller publiceras på www.
Kompletterande litteratur görs tillgänglig för studenterna via Ekologibiblioteket. Studenterna förväntas också själva söka referenser för sina projektarbeten (inlämningsuppgifter).