Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HYDROLOGI OCH AKVATISK EKOLOGIVVR111
Hydrology and Aquatic Ecology

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Professor Ronny Berndtsson/Vattenresurslära, Ronny.Berndtsson@tvrl.lth.se och Professor Lars-Anders Hansson/Limnologi, Lars-Anders.Hansson@limnol.lu.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi motsvarande NV-programmet på gymnasiet. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och baserat på arbete i grupp. Delkurs 1 betygsätts genom obligatorisk skriftlig tentamen i slutet av läsperiod 1. Delkurs 2 betygsätts dels genom projektuppgift samt genom fortlöpande examinering under kursens gång. Det graderade slutbetyget (3, 4 eller 5) baseras på tentamen, projektuppgift samt den fortlöpande examineringen under läsperiod 2. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar samt godkänd skriftlig delredovisning av projektuppgift under delkurs 1 och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift under delkurs 2. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan Institutionen för teknisk vattenresurslära och Ekologiska institutionen. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/undergraduate_courses/vvr111/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Undervisningen tar sin utgångspunkt i ett utvalt avrinningsområde där man gör fältövningar. Med detta som bakgrund och åskådningsexempel gör studenterna i en projektuppgift. Dessutom hålls traditionella föreläsningar och övningar.

Litteratur
1. Brönmark, C. och L-A. Hansson, The biology of lakes, Oxford University Press, 2nd Edit. 2005.
2. Berndtsson, R., Hydrologi för ekosystemtekniker, 2006.
3. Berndtsson, R. och L-A. Hansson, Projektuppgift: Risebergabäcken, 2005.
4. Reistad, N., Börja med Matlab, 2010.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Delprov 1.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar samt godkänd skriftlig delredovisning av projektuppgift under delkurs 1. Delmomentet omfattar: Vattnets kretslopp, mänsklig påverkan och ekologi.

Kod: 0202. Benämning: Delprov 2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift under delkurs 2. Delmomentet omfattar: Restaurering av förorenad bäck.