Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HYDROMEKANIK VVR090
Hydromechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWLU1. Valfri för: V4vr, W4vr. Kursansvarig: Professor Magnus Larson, Magnus.Larson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR145 eller VVR120 eller motsvarande kurs i grundläggande hydraulik/strömningslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se.

Syfte
Kursen skall förmedla en fysikalisk förståelse för fenomen och begrepp inom avancerad vattenströmning samt introducera beräkningsmetoder för att analysera en rad viktiga hydrauliska förlopp. Kursen behandlar till övervägande del strömning med fri vattenyta, med tyngdpunkt på kanalströmning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursinnehåll: Fysikaliska modeller, likformighetsanalys, dimensionslösa tal såsom Reynolds tal, Froudes tal. Dimensionsanalys med Buckingham II-teorem. Gränsskiktsteori. Yt- och formmotstånd. Kanalströmning allmänt. Energiprincipen med specifik energi, hydrauliska kontroller, kritisk strömning, Froudes tal. Rörelsemängdsprincipen med hydrauliskt språng. Likformig strömning med Mannings formel och beräkningsmetoder. Teori och analys av svagt föränderlig kanalströmning. Vattenyteprofiler och stegmetoder för beräkning av vattendjup. Rumslig ändring av flödet i kanaler. Praktiska synpunkter på kanalutformning. Flödesmätning i kanaler. Olika typer av överfall och mätrännor. Flödesmätning i rör, bl.a. venturimetern. Snabbt föränderlig strömning i kanaler - bropelare, kontroll av hydrauliska språng.

Litteratur
French, R.: Open channel hydraulics, McGraw-Hill, 1994.
Vennard, J. and Street, R.: Elementary Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, 6th edition, 1982 (valda delar).
Diverse särtryck.