Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KUSTHYDRAULIKVVR040
Coastal Hydraulics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU1, V4vr, W4vr. Kursansvarig: Professor Hans Hanson, Hans.Hanson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR090 Hydromekanik. (Kan läsas parallellt). Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/undergraduate_courses/.

Syfte
Kursen avser att förmedla kunskaper inom områdena kusthydraulik, kustnära sedimenttransport och kustförvaltning. Inom kusthydrauliken ligger tonvikten på vindgenererade vågor och de krafter som dessa vågor åstadkommer i den kustnära zonen. Avsnittet om kustnära sedimenttransport behandlar transportprocesser under inverkan av vågor och strömmar. Kustförvaltning behandlar dels olika metoder för att skydda kuster mot erosion, dels strategier för att planera och förvalta kusten i ett bredare samhällsperspektiv. Kursen har som målsättning att förmedla såväl grundläggande kunskap om de styrande fysikaliska processerna som övergripande strategier där kustprocesser ses som en del av samhället. Kursen utgör en av kurserna vid en avslutande specialisering inom vattenområdet för V och W och inom internationella mastersprogrammet Vattenresurser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
US Army Corps of Engineers: Shore Protection Manual.
Hanson, H.: Coastal Engineering Issues in Coastal Zone Management.
Hanson, H.: Sediment Transport and Coastal Protection.
Hanson, H.: Exempelsamling.