Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
JÄRNVÄG I ETT EUROPEISKT PERSPEKTIVVVB645
Railway in a European Perspective

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, ebrahim.parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTVA15 Transport och Samhälle. Prestationsbedömning: Godkänd slutrapport. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om det omfattande arbete som pågår i Europa i syfte att förbättra järnvägens konkurrenskraft genom harmonisering av regelverk, tekniska infrastrukturlösningar mm.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för EU:s regelverk på transportområdet och relatera detta till den svenska motsvarigheten

Kunna redogöra för standardiseringsarbetet inom järnvägssektorn och förstå betydelsen av standardisering

Kunna redogöra för de aktörer som är inblandade i standardiseringsarbetet och vilka roller de har samt identifiera aktörernas intressen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna granska och analysera det tekniska standardiseringsarbete som pågår avseende TEN (Trans European Network) och redovisa resultatet i en rapport.

Innehåll

Regler och organisation sammanfattas i ett projektarbete

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärm "Järnväg i ett europeiskt perspektiv".
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.