Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
VA-TEKNIKVVAF01
Water and Wastewater Technolgy

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB090. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Professor Jes la Cour Jansen, jes.la_cour_jansen@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.vateknik.lth.se/.

Syfte
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall få inblick i hur ett urbant VA-system är uppbyggt och fungerar, från det att vatten tas från råvattenkälla tills det att avloppsvattnet kommer renat ut till recipient.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I föreläsningar och övningar läggs den teoretiska grunden för att kunna förstå hur ett VA-system är uppbyggt och fungerar. Kursen behandlar det urbana renvattensystemet där tillgång, behov av rening och kvalitet samt magasinerings- och distributionssystem ingår. Omhändertagande och transport av dagvatten och avloppsvatten behandlas. Avloppsvattenrening, kvalitetsaspekter och effekter i recipient och rådande lagstiftning behandlas.

Kunskaperna tillämpas i övningar och en fördjupning sker i en inlämningsuppgift där studenterna behandlar tre olika va-tekniska lösningar: avloppsreningsverk, lokal dagvattenhantering och småskaliga va-lösningar. Efter kartläggning i storgrupp av var och en av de tre lösningarna arbetar studenterna i tvärgrupper. Detta arbete resulterar i en inlämningsuppgift bestående av en teknisk utredning i ett givet område där förslag på olika lösningar skall tas fram och utvärderas.

Litteratur
Lärobok i VA-teknik (under utarbetande)

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: VA-teknik.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och studiebsök.