Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKTKURS I VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK DEL IVVA910
Project course part I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: MWLU2. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med berörd programledare, karin.jonsson@vateknik.lth.se, jes.la_cour_jansen@vateknik.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: VVA030. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Hemsida: http://www.vateknik.lth.se.

Syfte
Studenten ska inom ramen för kursen fördjupa sig inom en avgränsad VA-teknisk problemställning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete. Kursens innehåll definieras för var student/grupp av studenter i samråd mellan student/studenter och handledare. Innehållet ska vara ett avgränsat problemområde inom VA-teknik. Projektet rapporteras i en skriftlig rapport på svenska eller engelska och muntligt i en diskussion med handledaren eller vid ett offentligt annonserat seminarium.

Litteratur
Relevanta artiklar och litteratur inom det valda området.