Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVTVF70
Maintenance of Railway Constructions

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF25. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, ebrahim.parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkändt projektarbete. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av tentamen och projektarbetet. Övrigt: Kursen ges vid Campus Helsingborg. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska ha förståelse för järnvägsunderhållets betydelse för driftssäkerhet och kostnad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår följande moment:

Litteratur
Kurspärmar, Järnvägsskolan
Perfect Track, Pelle Corshammar