Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PLANERINGS- OCH PROJEKTERINGSMETODIK AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVTVF65
Railway Planning and Design Methodology

Antal högskolepoäng: 14. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF25. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, ebrahim.parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges vid Campus Helsingborg. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska förstå planerings- och projekteringsprocesserna för spårbunden trafik samt genom att tillämpa kursens planeringsmetoder identifiera systemkrav och utforma en järnvägsanläggning som motsvarar trafikens behov.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår följande moment:

Litteratur
Studenterna tillhandahålls visst material kompletterat med eget framtaget material.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Del 1.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar. Delmomentet omfattar: I kursdelen ingår följande moment: Järnvägslagstiftning, miljölagstiftning Strukturerad kravhantering Samhällsekonomisk kalkyl, Trafikplanering, Anläggningskostnadskalkyl, nyttor, effekter och konsekvenser, Miljökonsekvensbeskrivningar.

Kod: 0210. Benämning: Del 2.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Samordnad tillämpning av järnvägsteknik.