Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ELTEKNIK – ELEKTRISK SPÅRTRAFIK OCH DESS ANLÄGGNINGARVTVF45
Electric Power Systems for Electrified Railway

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE631. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jonsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förkunskapskrav: FAFA40. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga tentamina. Godkänt enskilt enklare projektarbete i kontaktledningsteknik. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper på det elkrafttekniska området inom järnvägen såväl på systemnivå som på komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i problemställningar inom kontaktledningsteknik vid projektering av enklare kontaktledningsanläggning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i Järnvägsskolans övningsanläggningar.

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärmar: Elektrisk spårteknik 1, Elektrisk spårteknik 2 och Elektrisk spårteknik – projektuppgift kontaktledning.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt enskilt enklare projektarbete.