Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KOLLEKTIVTRAFIKVTTN10
Public Transport

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYV3, V4tv. Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se och Stina Johansson, stina.johansson@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTTF10 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö. Prestationsbedömning: Godkänt dugga på teoriinnehållet. Betyget bestöms av inlämnade planeringsövningar (gruppvis) samt mindre utredningsrapport (enskilt). Bedömning sker med undervisningsmålen som utgångspunkt. Övrigt: Föreläsningar, planeringsövningar under handledd och egen tid samt studiebesök. Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om kollektivtrafik i alla dess former. Kursen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och roll i samhället från lokal till interregional nivå. Sambandet mellan kollektivtrafikplanering och bebyggelseplanering betonas. Kollektivtrafikens väsentliga roll i ett hållbart samhälle studeras och kopplas mot de transportpolitiska målen. I kursen ingår kunskap om kollektivtrafikens företagsekonomiska förutsättningar och samhällsekonomiska effekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Ha god kunskap om kollektivtrafikens roll i ett hållbart transportsystem

· Ha kunskap om kollektivtrafikens olika system.

· Ha kunskap om hur sambandet mellan kollektivtrafik och bebyggelse påverkar kollektivtrafikens möjligheter.

· Ha god förståelse för olika resenärsgruppers speciella förutsättningar och behov.

· Ha kunskap om vilka krav som bör ställas på fordon och anläggningar i kollektivtrafiken

· Ha kunskap om kollektivtrafikens organisation och ekonomiska förutsättningar.

· Ha kunskap om betydelsen av information och marknadsföring inom kollektivtrafiken.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· Kunna planera ett busslinjenät för en mindre stad och ta fram förslag till trafikering.

· Kunna planera regional kollektivtrafik (tåg och buss) baserat på kunskap om trafikeringsunderlag och skillnader mellan färdmedelstyper.

· Kunna utforma bytespunkter och terminaler med hänsyn till såväl effektivitet som tillgänglighet för resenärerna.

· Kunna genomföra samhällsekonomiska och om företagsekonomiska beräkningar av olika trafikeringsförslag.

Innehåll
* Grundläggande om kollektivtrafikens förutsättningar.

Begrepp

Standardfaktorer

Organisation

Efterfrågemodeller

Prissättning

* Planering av kollektivtrafik på lokal och regional nivå

Linjenät i mindre stad

Regional kollektivtrafik

(trafikering och drift, terminaler, företagsekonomi, samhällsekonomi)

* Storstadens kollektivtrafik

* Information och marknadsföring inom kollektivtrafiken

* Framtida kollektivtrafik

Litteratur
Hydén et al. (2008) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur
Norheim, B., Ruud, A. (2007). Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Statens vegvesen.
Vägverket (2008) Effektsamband för vägtransportsystemet Kollektivtrafik - Effektkatalog, Publikation 2008:10
Ett kursbibliotek med övrig litteratur står till studenternas förfogande.