Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TRAFIKTEKNISK TEORI: TILLGÄNGLIGHET, FRAMKOMLIGHET, SÄKERHET OCH MILJÖVTTF05
Traffic Engineering Theory: Accessibility, Level of service, Safety and Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ??2153. Obligatorisk för: IBYI2, IBYV3. Valfri för: L4, V4tv. Kursansvarig: Thomas Jonsson, Thomas.Jonsson@tft.lth.se och Hanna Larsson, Hanna.Larsson@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTTF01 Trafikteknik eller VTVA15 Transport och samhälle samt FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs. Prestationsbedömning: Tentamen fem timmar. Prestationerna på tentamen utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs även godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall skapa sig en förståelse för hur olika variabler påverkar trafikens effekter inom områdena tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljö. Kursen skall ge förståelse för komplexiteten i att det som är bra med hänsyn till ett grundkriterie inte behöver vara bra med hänsyn till de andra grundkriterierna, och att det ofta behövs kompromissas mellan dem. Efter kursen skall kursdeltagarna ha en god teoretisk bas inför vidare fördjupning inom trafikteknik och trafikplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Ha kunskap om de viktigaste variablerna som påverkar trafikens effekter inom tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljö

Ha förståelse för att alla samband mellan variabler och effekter inte är kända

Ha förståelse för att alla samband mellan variabler och effekter inte är mätbara

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna analysera ett givet problem utifrån de fyra grundkriteriena och identifera potentiella viktiga variabler som påverkar trafikens effekter i det givna fallet

Kunna kritiskt granska och analysera litteratur inom det trafiktekniska området

Innehåll
Kursen genomförs genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och en sammanbindande övningsuppgift.

Kursen delas in i teman efter de fyra trafiktekniska grundkriterierna. Inom respektive tema ingår föreläsningar och egna litteraturstudier som sedan sammanfattas i en kortare rapport. Granskningen av rapporterna sker delvis genom kamratgranskning, varje student har i uppgift att utöver egna rapporter även granska andra studenters rapporter, samt delvis genom lärargranskning av utvalda rapporter.

Litteratur
Hydén, C. red. (2008) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur, Lund
Ett kursbibliotek med baslitteratur står till kursdeltagarnas förfogande under salstimmarna. Utöver detta kommer en lista med relevant litteratur att tillhandahållas, varav det mesta antingen kan laddas ner eller lånas på Studiecentrum.