Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TEKNISK GEOLOGIVTGA01
Engineering Geology

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGT601, VTG040, VTGA05 och VTGF05. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Univ.adj. Conny Svensson, conny.svensson@tg.lth.se, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk exkursion. Övrigt: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar. Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser.

Syfte
Syftet är att presentera grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi. Framställningen baseras på en geologiskt vetenskaplig grund med avsikten att också ingenjörsgeologiska aspekter främst ur byggnadsteknisk synvinkel skall presenteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar

Jordarters, bergarters och minerals bildningssätt, uppträdande, sammansättning och egenskaper ur byggnadsteknisk synvinkel. Strukturell uppbyggnad av de lösa jordlagren och berggrundens strukturella uppbyggnad. Grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Sambandet mellan landskapsform – bildningssätt – materialsammansättning - egenskaper. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Geologi i byggprocessen.

Övningar
Jordarts-, bergarts- och mineralövningar, vilka utförs som självstudieövningar med viss lärartillgång i en semipermanent geologisk samling i geolaboratoriets korridor under hela läsperioden. Geologisk kartövning.

Exkursion
Geologisk rundresa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande.

Litteratur
Svensson, C. Kompendium i Teknisk Geologi. KFS 2010.
Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion i ord och bild
”Conny Svenssons Ingenjörsgeologiska exkursion” tillgänglig för
teknologerna på Internet.