Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FINITA ELEMENTMETODEN - KONSTRUKTIONSBERÄKNINGARVSMN30
The Finite Element Method - Structural Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FHL064 och VSM040. Valfri för: Pi4, Pi4bs, V4at, V4ko. Kursansvarig: Univ. lektor Kent Persson, kent.persson@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VSMN25 Finita elementmetoden - flödesberäkningar samt VSMA05 Byggnadsmekanik eller FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs.. Förutsatta förkunskaper: VSMF05 Teknisk modellering: Bärversanalys. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänt på en dugga samt en konstruktionsuppgift. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att utifrån kursen "Finita Elementmetoden - Flödesberäkningar" ge fortsatta teoretiska och praktiska kunskaper om finita elementmetoden för att kunna modellera och analysera generella strukturmekaniska problem utifrån ett fysikaliskt beskrivet sammanhang. Ingenjörsproblem som kommer att studeras är baserat på spänningar och töjningar i flera dimensioner som 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar, övningar samt två konstruktionsuppgifter. Kunskaperna från kursen ” Finita Elementmetoden: Flödesberäkningar” byggs efterhand på med två- och tredimensionella strukturmekaniska problem. Strukturmekaniska problem som studeras är: spänning och töjning, 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor. I slutet av kursen introduceras isoparametriska element och numerisk integration. Konstruktionsuppgifterna belyser metodiken för formulering av vanligt förekommande konstruktionsproblem till modeller lämpliga för finita elementanalys.

Litteratur
Ottosen, N., Petersson, H.: Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall 1992.
Olsson, K.-G and Heyden, S.: Introduction to the finite element method, problems, Byggnadsmekanik, Lund 2001.
CALFEM ver. 3.4 - A finite element toolbox, KFS i Lund AB, 2004.