Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STRUKTURDYNAMISKA BERÄKNINGARVSMN10
Structural Dynamic Computing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM045 och VSM051. Valfri för: F4, F4bem, F4bs, M4, Pi4, Pi4bs, V4ko. Kursansvarig: Per-Erik Austrell, pea@byggmek.lth.se och Göran Sandberg, goran@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VSMN30 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar eller FHL064 Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: Bedömningen sker med utgångspunkt från inlämnade övningsuppgifter, två beräkningsrapporter och en slutlig muntlig diskussion. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen har dubbla syften. På en övergripande nivå är syftet att ge kunskaper om datorsystem och beräkningsstrategier för tunga tekniska beräkningar. Detta uppnås till stor del genom att arbeta med problemställningar inom strukturdynamikområdet. Således är det andra syftet att ge gedigna kunskaper om metoder inom modern strukturdynamik och tillämpning av dessa inom konstruktion av olika slag inom byggnads- och fordonsindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Föreläsningarna beskriver de teoretiska begreppen i anslutning till tillämpningen, med konceptuella konstruktionsuppgifter som visar hur de realistiska frågeställningarna nyanserar de matematiska och numeriska beskrivningarna. Konstruktionsuppgifter hämtas i ett första skede inom området tillämpad mekanik. Dessa kan utvecklas till andra tidsberoende (transienta) problem t ex inom värmeledning, fortfarande med finita elementmetoden som bas för arbetet.

Utöver detta presenteras moment som berör generella programsystem för finita elementberäkningar, till exempel Abaqus, Nastran eller LS-Dyna. Sådana programsystem kan användas inom en bred uppsättning fysikaliska/ingenjörsproblem. Konstruktionsuppgift 2 utformas så att det är naturligt att använda något av dessa programsystem. Vidare diskuteras datorsystem och beräkningsstrategier för tunga tekniska beräkningar. Dessa senare moment genomförs i samarbete med Lunarc, centrum för teknisk-vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet. De datorsystem som Lunarc förfogar över kommer också att kunna utnyttjas för genomförandet av kursen. Se vidare www.lunarc.lu.se.

Litteratur
Chopra, A. K.: Dynamics of Structures, Prentice Hall, 1995 eller alt. litt. ("Structural Dynamics", rapport som ges ut på avdelningen)
CALFEM ver 3.4 – A finite element toolbox to MATLAB. Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära. Lund, 2004.