Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BALKTEORIVSMF15
Beam Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM091. Valfri för: V4ko. Kursansvarig: Professor Per Johan Gustafsson, Per_J.Gustafsson@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VSMA05 Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VSMF05 Teknisk modellering: Bärverksanalys. Prestationsbedömning: Examinationen omfattar två inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen. Betyget baseras på summan av poäng som erhålles från inlämningsuppgifterna och tentamen. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen sker i lektionsform med föreläsningar och räkneövningar. Vidare ingår experimentella provningar med dokumentation av försöksuppställningar och resultat. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskap om raka och krökta balkars funktionssätt och om teorier för beräkning av styvhet, deformationer, spänningar och instabilitet hos balkar generellt belastade i 3D, inklusive verkan av egenspänningar, och med tvärsnitt som kan variera längs balken och ha godtycklig form inklusive tunnväggiga tvärsnitt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar beräkningsmetoder för elastiska balkar med symmetriska/osymmetriska, öppna/slutna, massiva/tunnväggiga, konstanta/varierande tvärsnitt, utsatta för belastning i 3D, inklusive fördelad böjning, vridning, bimoment och egenspänningar:

I kursen ingår två inlämningsuppgifter: de avser experimentell provning och teoretisk beräkning av styvheter och instabilitetslaster.

Litteratur
Kurspärm med föreläsningsanteckningar, övningsuppgifter och inlämningsanvisningar.
CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB, Byggnadsmekanik, LTH