Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BYGGNADSKONSTRUKTIONVSMF10
Structural Design

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK013 och VSM611. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@byggmek.lth.se, Byggnadskonstruktionslära. Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik. Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong, samt grundläggande kunskaper om stomstabilisering och detaljutformning.

Kursens afu-del består av projektföreläsningar. Gästföreläsningarna syftar till att knyta an kursen till skarpa byggprojekt och att följa de olika aktörerna inom byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande principer för dimensionering enligt partialkoefficientmetoden och bestämning av farligaste lastkombination. Dimensionering och verifiering baserad på normers krav för element av trä/limträ, stål och betong. Principer för utformning av enkla stomsystem och stabilisering. Utformning av enkla förband.

Litteratur
Isaksson, T., Mårtensson, A., Thelandersson, S. : Byggkonstruktion. Studentlitteratur, ny upplaga .
Isaksson, T, Mårtensson, A. Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling. Studentlitteratur, ny upplaga.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Byggnadskonstruktion.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0311. Benämning: Konstruktionsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter. Poängen bidrar till slutbetyget.