Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GEODESIVGMF10
Geodesy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGM021. Valfri för: L4fr, L4gi, V4at, V4tv. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars Ollvik, Lars.Ollvik@tft.lth.se, Inst f teknik och samhälle. Förkunskapskrav: V: VVBF05 Anläggningsteknik L: VGMA01 Geodetisk mätningsteknik eller EXTA50 Samhällsmätning. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt på inlämningsuppgift samt deltagande i fältövning (3 dagar). Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om begrepp och metoder inom satellitgeodesi (GPS) och geodetisk mätningsteknik med tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen utvecklar och skapar förståelse för sambanden mellan geodesi, fysikalisk geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi och geodetisk mätningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori.

Kursen omfattar ämnesområdena satellitpositionering, terrester mätning och fotogrammetri samt kopplingen mellan dessa närliggande ämnen. Principer och grunder gällande geodetisk mätning baserade på svenska normer och föreskrifter för satellitmätning, kartprojektioner, stomnät, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori och toleranskrav inom bygg- och anläggningsbranschen samt fotogrammetri behandlas. Stor vikt läggs till sambandet mellan lägesbestämningar baserade på satellitteknik och terrestert utförda lägesbestämningar.

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och fältövning.

Litteratur
Hofmann-Wellenhof,B, Lichtenegger,H, Wasle, E: GNSS - Global Satellite Systems ISBN: 978-3-211-73012-6
Kompendium i Geodetisk mätningsteknik FK