Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FASTIGHETSBILDNINGSPROCESSENVFTN05
Cadastral Procedure

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT011. Valfri för: L4fr, L4gi. Kursansvarig: Univ.adj. Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF10 Fastighetsbildning. Förutsatta förkunskaper: VFTF05 Fastighetsvärdering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske dels i grupp genom projekt dels i en individuell tentamen vid kursen slut. För slutbetyg på kursen krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts. Övrigt: Deltagande i studiebesök är obligatorisk. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsrätt, fastighetsteknik, fysik planering och geomatik samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid förändring av fastighetsindelningen, dvs vid lantmäteriförrättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kurslitteratur:
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik.
Sjödin E m fl: Markåtkomst och ersättning. Norstedts Juridik.
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar (utdrag kommer att delas ut).
Lagtext.
Kurskompendium
Referenslitteratur:
Lantmäteriverket: Handbok fastighetsbildningslagen. CD Fastighetsbildning.
Lantmäteriverket: Anvisningar för tillämpning av anläggningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter och ledningsrättslagen. CD fastighetsbildning.