Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FASTIGHETSBILDNINGVFTF10
Real Property Formation

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT085. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ.adj Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering. Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik, EXTF80 Geografisk informationsteknik, VFTF01 National- och företagsekonomi, VFTF05 Fastighetsvärdering. Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom projekt, dels individuellt genom en skriftlig tentamen. Seminarier och övningsuppgifter är obligatoriska. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Användning av fastighetsregistret kan förekomma. Obligatorisk studieresa med övernattning. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om fastighetsbildning (i vid bemärkelse) i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar fyra huvudområden:

Kursen behandlar fastighetsbildning som juridisk och teknisk åtgärd utifrån fastighetsägares, plan- och lantmäterimyndigheters olika roller, samt fastighetsdomstolens funktion.

Kursen tar upp nybildning av fastigheter både när parterna är överens, avstyckning och sammanläggning, och när parterna inte behöver vara överens, klyvning. Lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen andra lagars betydelse vid fastighetsbildning, samt kommunernas roll vid fastighetsbildningen behandlas.

Fastighetsreglering med regler om marköverföring, samfälligheter och servitut behandlas. Ett centralt ämne är i vilken utsträckning dessa åtgärder kan genomföras mot fastighetsägares vilja och vilken ersättning som skall betalas. I detta avsnitt behandlas också ledningsrätt.

Fastighetssamverkan i form av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar, liksom de särskilda former som används för jakt och fiske tas upp.

Kursen tar också upp andra fastighetsrättsliga ämnen, främst äganderättsutredning och fastighetsbestämning, avtalsservitut, tomträtter och arrenden, väg- och järnvägslagstiftning samt förvärvslagarna.

Äldre fastighetsbildning och lagar av betydelse för dagens fastighetsindelning behandlas.

Kursen innehåller projekt. Som hjälpmedel används system för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Kursen innehåller en studieresa som avser fastighetsbildning berörande skog.

Inlärningsformer:

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik
Grauers F: Fastighetsköp, Juristförlaget i Lund
Kalbro T: Markexploatering. Norstedts Juridik
Ekbäck P. Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. KTH
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar CD Fastighetsbildning

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tentamen Fastighetsbildning.
Antal Högskolepoäng: 11. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.

Kod: 0210. Benämning: Obligatoriskt projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.