Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
NATIONAL- OCH FÖRETAGSEKONOMIVFTF01
Economics

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT045. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Universitetslektor Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se, Fastighetsvetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, en för nationalekonomi och en för företagsekonomi. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna analysera national- och företagsekonomiska frågeställningar. Kursen ska också förbereda för senare kurser i utbildningen

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I ämnet nationalekonomin studerar vi drivkrafterna bakom och resultatet av människors val i samhället. Inom mikroteorin studerar vi hur resursanvändningen löses i ett marknadsekonomiskt system under olika institutionella förutsättningar. Stor vikt läggs vid nationalekonomins centrala verktyg som alternativkostnad, jämvikt och modellerna för konsumentens och producentens val. Inom makroteorin studerar vi hur ekonomin fungerar på aggregerad nivå, särskilt intresse ägnas åt långsiktig tillväxt och konjunkturens svängningar.

I ämnet företagsekonomi lär vi oss om företagandets mål, förutsättningar och verktyg. Störst vikt läggs vid den externa redovisningen och räkenskapsanalysen.

Undervisningen i respektive avsnitt består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Litteratur
Frank, Robert H., "Microeconomics and Behavior", McGrawHill
Olsson, J. & Skärvad, P-H., "Företagsekonmi 100", Liber-Hermods.
Arvidsson m.fl., Den nya affärsredovisningen - Övningsbok, Liber
Jochumzen, P., LärLätt Makroekonomi, Studentia
Kompletterande material som tillhandhålls av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Nationalekonomi.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Nationalekonomi.

Kod: 0210. Benämning: Företagsekonomi.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Företagsekonomi.