Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DETALJPLAN OCH BYGGLOVVFRN10
Land Planning and Building Permits

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fe, L4fr, L5gi. Kursansvarig: Klas Ernald Borges, Klas_Ernald.Borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt projektarbete. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar fastighetsägarna möjligheter att exploatera sin mark och de regler i detaljplaner och lagstiftningen som reglerar detta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur balansen mellan enskilda intressen -- liksom mellan allmänna och enskilda intressen -- hanteras i plan- och bygglovsarbetet

Innehåll
Innehållet i detaljplaner och områdesbestämmelser; vad sommåste finnas med och vad som inte får finnas med

Betydelsen av andra kommunala planer

Bygglovspliktens omfattning

Hanteringen av bygglov i kommuner och domstolar

Litteratur
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, utgiven av Boverket
Boken och lov, tillsyn och kontroll, utgiven av Boverket
Utdrag ur Kommentaren till Plan- och bygglagen
Utdrag ur proposition 2006/07:122, Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
Rättsfall och annat material i ett särskilt kompendium