Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KOMMERSIELLA FASTIGHETSKÖPVFRN05
Purchasing Commercial Real Estate

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR065. Valfri för: L4fe, L4fr. Kursansvarig: Univ adjunkt Henrik Johnsson, henrik.johnsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska projektarbetsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen vänder sig till dem som efter studierna kan tänkas arbeta med kommersiella fastigheter. Den behandlar de centrala problemen och frågeställningarna vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar ur köprättslig synvinkel förvärv av kommersiella fastigheter. Här utgår vi från att avtalen kraftigt avviker från jordabalkens dispositiva regler.

Kursen belyser också skillnaderna mellan fastighetsförvärv och förvärv av fastighetsägande bolag och de faktorer som bestämmer valet av form här.

Ett inslag är hur ansvaret för immissioner fördelas mellan tidigare ägare, säljaren köparen och det allmänna.

Kursen behandlar också de viktigaste delarna av entreprenadjuridiken.

Litteratur
Grauers, Fastighetsköp, senaste upplagan
Höök, Entreprenadjuridik, senaste upplagan
AB04
Kompendium med avtalsmallar