Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GRUNDLÄGGANDE JURIDIK MED FASTIGHETSRÄTTVFR140
Introductory Law and Real Estate Law

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: GEMA60 och TNX011. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Univ adjunkt Henrik Johnsson, henrik.johnsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig examination. Pluspoäng kan förvärvas vid PM-skrivandet. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen är framför allt en viktig bas för de fortsatta studierna. Den skall ge de studerande förmågan att studera civilrättsliga och då särskilt fastighetsjuridiska ämnen under hela programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis den grundläggande förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt, sakrätt, fordringsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på den civilrättsliga fastighetsrätten, dvs jordabalkens bestämmelser om fastighetstillbehör, upplåtelse av bruksrätter (hyra, servitut och arrende), köp, fel i fastighet samt panträtt.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas.

Litteratur
Agell, Malmström; Civilrätt; senaste upplagan; Liber
Grauers; Fastighetsköp; senaste upplagan; Juristförlaget
Jensen; Panträtt i fast egendom; senaste upplagan, Iustus förlag
Jensen, Rylander, Lindblom; Att skriva juridik - regler och råd; senaste upplagan; Iustus förlag
Kurskompendier