Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FASTIGHETSFINANSIERINGVFR120
Real Estate Finance

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fe, L4fr, V5bf. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: L: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFTF01 National- och företagsekonomi V: GEMA60 Juridik för tekniker och MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Sammanläggning av poäng från projektarbete och från skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar kreditgivning och säkerheter vid exploatering av fast egendom. Den skall ge kunskaper och färdigheter utifrån såväl kredittagarens som kreditgivarens perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kunskaper om finansieringsfrågor är av allt större betydelse, allteftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansierings- och kreditfrågor i stort med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och projektfinansieringar. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kreditsäkerheter är nödvändiga i dessa sammanhang och med tanke på fastighetskreditens stora samhällsekonomiska betydelse har kursen en särskild inriktning på dessa.

Fastighetspant behandlas ingående men även alternativa säkerhetsformer – såsom företagsinteckning och borgen – tas upp under kursen.

Kreditinstitutens metoder för kreditbedömning tas upp.

Kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital – såsom obligationsutgivning och värdepapperisering – är en viktig del av kursen.

Projektarbetet innebär att en kreditansökan skall utarbetas i grupp. Bedömningen av ansökningarna är också en gruppuppgift.

Litteratur
Artikelkompendium och relevanta förarbets- och lagtexter.