Kursplan för läsåret 2010/2011.
(Genererad 2010-07-18.)
EXAMENSARBETEVBV615
Degree Project

Antal högskolepoäng: 22,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik, fördjupningsnivå: G2E. Valfri för: IBYA3. Institution: Byggvetenskaper (Byggnadskonstruktionslära). Hemsida: http://www.hbg.lth.se. "Examensarbeten/Examensarbete HI.cfm" Examen: Examensarbetet kan ingå i högskoleingenjörs- eller kandidatexamen i den mån detta framgår av respektive utbildningsplan.

Examinator
Prefekten utser en eller flera lärare vid Lunds universitet till examinator. Detta innebär bland annat att examensarbetet skall examineras vid Lunds universitet även vid utbytesstudier. Examinatorn beslutar om betyg på examensarbetet.

Förkunskapskrav
Examensarbetet får påbörjas då studenten är godkänd på minst 120 högskolepoäng som får ingå i examen. Dispens härifrån kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl. För att få påbörja examensarbetet krävs dessutom att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom examensarbetets ämnesområde. Det ankommer på examinator att avgöra om detta krav är uppfyllt innan arbetet påbörjas.

Prestationsbedömning
Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar under Innehåll skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Rapporten är offentlig och får inte sekretessbeläggas till någon del. Examinator får inte beakta eventuell underhandsinformation vid bedömningen av rapporten.

Övrigt
Innan examensarbetet påbörjas skall examinator godkänna examensarbetsuppgiften och utse handledare, som bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning. Handledningen skall bland annat syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 15 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 15 månader. Till handledare kan utses den som examinator finner lämplig. Handledare behöver inte vara lärare vid LTH. Examinator skall inte bistå med en huvudsaklig del av den praktiska handledningen.
Anmälan till examensarbete skall göras via Mitt Campus innan arbetet påbörjas. Utbildningsservice kontrollerar att kraven för att påbörja arbetet är uppfyllda.
Institutionen skall arkivera rapporten.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen, applicera dessa på en problemställning inom teknikområdet och självständigt lösa den på ett ingenjörsmässigt sätt.

Kunskap och förståelse
För godkänt examensarbete skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänt examensarbete skall studenten Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt examensarbete skall studenten Innehåll
I examensarbetet ingår Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med.

Rapporten skall vara tillgänglig i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Institutionen ansvarar för framställningen av erforderligt antal exemplar av rapporten. Seminariet får förläggas utanför terminstid om student, handledare och examinator är överens om detta. Det är önskvärt men inget krav att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan granskas av flera examensarbetare.

Litteratur
Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas fastställs av handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.