Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
RISKHANTERINGSPROCESSENVBR171
Risk Management Processes

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: RH5rh. Kursansvarig: Henrik Johansson, henrik.johansson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, VBR180 Riskanalysmetoder. Förutsatta förkunskaper: MIO120 Riskekonomi, MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Slutbetyget baseras på projektuppgifter (grupparbete) och uppsatser (enskilt arbete) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier. Examination vid annat tillfälle omfattar hela kursen. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden,kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR171.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå hur riskanalys, riskvärdering och reduktion/kontroll av risk beror av varandra och hur dessa aktiviteter kan bedrivas i olika organisationer. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas i riskhanteringsprocessen för olika typer av risker samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
International Electrotechnical Commission (IEC). International Standard 60300-3-9, Dependability management-Part 3: Application guide - Section 9: Risk analysis of technological systems. Genéve, 1995.
Kammen, D M and Hassenzahl, D M: Should we risk it? Princeton University Press, New Jersey, 1999. ISBN: 0-691-00426-9.
Kemikontoret: Integrerat ledningssystem för säkerhet hälsa och miljö. En handbok, med rutiner om SHM-ledningssystem. AB Industrilitteratur, Stockholm 1997. ISSN: 99-1894017-4.
Kemikontoret: Administrativ SHM-revision: ett hjälpmedel för intern granskning av säkerhet/hälsa/miljö, (Riskhantering 1), Stockholm, 1996.
Svenska kommunförbundet: Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning, 2001. ISBN: 91-7099-969-4.
ÖCB, SAF och SilfGruppen: Säkra företagets flöden! Tryckindustri AB, Solna, 1999. ISBN: 91-7097-056-4.
Ytterligare litteratur redovisas i kursprogrammet i samband med kursstart.