Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BRANDKEMI – EXPLOSIONERVBR022
Fire Chemistry and Explosions

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR021 och VBR121. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förutsatta förkunskaper: FAFA30 Fysik - Elektricitetslära, gaser och vätskor, FMA415 Matematik, endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, KOOA05 Allmän kemi, MMVA01 Termodynamik med strömningslära. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen, hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapporter (arbete i grupp) samt deltagande vid obligatoriska seminarier. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden,kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR022.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten baskunskaper inom värmetransport och förbränning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Drysdale, D: An introduction to fire dynamics. John Wiley & Sons 1998. ISBN: 0-471-97291-6
Ytterligare litteratur redovisas i kursprogrammet i samband med kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0101. Benämning: Brandkemi – explosioner.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång erbjuds två deltentamina. Under kursens gång ska studenten lösa fyra stycken obligatoriska hemuppgifter. Redovisning av hemuppgifterna sker på seminarier med obligatorisk närvaro. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och övningar behandlar värmetransport, brandkemi, antändningsförlopp, flamutbredning och brandgaser. Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen.

Kod: 0201. Benämning: Laborationer och hemuppgift.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen baseras delvis på tre stycken laborationer. Godkända laborationsrapporter och närvaro på laborationerna krävs för slutbetyg. Delmomentet omfattar: Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.