Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MATERIALLÄRAVBM611
Materials Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM011 och VBM012. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Bitr Lektor Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel. Det är delkrav på båda delarna som skall uppnås samtidigt. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgiften samt laborationen är godkänd. Övrigt: Laborationen ges i Lund. Transport sker på egen bekostnad. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Efter genomförd kurs skall studenten

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Dessa val skall kunna motiveras med hjälp av enklare beräkningar och väl underbyggda resonemang.

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Tillverkning och egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial, som t.ex. betong, stål, tegel och trä.

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur Lund 2007.ISBN: 9144011768.
Byggnadsmaterial övningsbok. Studentlitteratur Lund 2007.