Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BYGGNADSMATERIALVBM012
Building Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM011 och VBM611. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: FAFA45 Termodynamik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas. Dessutom skall två uppgifter som behandlar materialval bearbetas och godkännas. Övrigt: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAF108 samt VBFA01. I kursblocket ingår en stor projektuppgift kallad "huset Huset". I denna projektuppgift finns ett flertal delinlämningar som sträcker sig över tre läsperioder. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en orientering om materialens roll med avseende på kretslopp i naturen och resurshushållning för att även kunna göra miljömässigt rimliga materialval.

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02738-8
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02740-1