Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ENERGI, LUFT OCH FUKT VID OMBYGGNAD OCH FÖRVALTNINGVBFN05
Energy, Air Movements and Moisture at Rebuilding and Administration

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBF045. Valfri för: V4bf, V4hb. Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se och Birgitta Nordquist, birgitta.nordquist@hvac.lth.se, Byggnadsfysik. Förutsatta förkunskaper: VBFF01 Energieffektivitet och innemiljö. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningstillfällena. Godkänd skriftlig tentamen. Tentamen kommer att innehålla frågor från föreläsningarna. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgifter, laborationer och datorövningar är godkända. Kvaliteten på projektuppgifterna påverkar slutbetyget. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Syfte
Att ge fördjupad kunskap om energi-, fukt-, kvalitets- och miljöfrågor hos befintliga byggnader, dess delar och system under förvaltningsskedet, samt vid projektering och produktion vid ombyggnader så att de på lång sikt ska var beständiga mot fukt, ha låga driftkostnader och ett gott inomhusklimat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Mäta olika inneklimatparametrar, identifiera problem och föreslå åtgärder inklusive eventuella injusteringar.

Genomföra energianalys och föreslå energieffektiviseringsåtgärder.

Inventera och identifiera miljöstörande ämnen i byggnader och installationer.

Tolka bygg- och VVS-handlingar samt identifiera eventuella brister i fuktskyddet och föreslå energieffektiviserande åtgärder.

Beskriva byggnads- och installationstekniken i äldre byggnader.

Beskriva och förklara system med solvärme, solel och värmepumpar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värdera möjligheter och begränsningar med självdragsventilation.

Tillämpa olika mätmetoder och bedöma deras tillförlitlighet.

Utifrån mätresultat, besiktningar och granskning av tillgängliga handlingar utforma enklare underhållsplaner och föreslå åtgärder för förbättrad inomhusmiljö.

Förmåga att generalisera inhämtad kunskap på andra projekt.

Beräkna och bedöma inverkan av tvådimensionella köldbryggor.

Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper. Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med andra grupper redogöra för och diskutera sina resultat och slutsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera lämpligheten och tillförlitligheten för olika mätmetoder.

Ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Innehåll
Upprätta dokument för åtgärder och kontrollplaner för fuktskydd och miljöledning i alla skeden av byggprocessen.

Informera om nya nationella och internationella regelverk om byggnader. Analysera och belysa vilka konsekvenser dessa leder till.

Olika metoder för att analysera ny och befintlig bebyggelse avseende byggteknik, inneklimat, fuktsäkerhet och installationssystem för att rätt prioritera mellan olika ROT- och energibesparande åtgärder.

Uppföljning av driftstatistik för en byggnads energianvändning i syfte att erhålla god energihushållning.

Analysera fuktsäkerhet, energianvändning och inomhusmiljö.

Byggnadsteknik i äldre hus.

Ritningstolkning av äldre och nyare A-, K- samt VVS-ritningar.

Allmän miljökunskap avseende miljöfarliga bygg- och inredningsmaterial och metoder för inventering och hantering.

Mögel och röta i byggnader.

Kvalitetssäkring i byggprocessen.

Ombyggnad av våtrum inklusive stambyten.

Energisystem, injustering och byggnadsautomation.

Litteratur
Reppen L, Kallstenius P, Björk C: Så byggdes husen 1880-2000. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Liber 2003. ISBN: 91-540-5888-0.
Pettersson, B, Dalenbäck, J-O: Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Chalmers Energicentrum 2005.
Sundell, J, et al: Problem med inomhusklimatet. BFR A8:1997. (Utdrag ur).
Dahlblom, M, Warfvinge, C: Installationsteknik för fastighetsmäklare. LTH 2004. (Utdrag ur).
OH från föreläsningar.
Kjellsson E, Utdrag ur solvärme i bostäder, 2004 Byggnadsfysik, LTH
STEM, Solceller i byggnader
Abel E, Elmroth A: Byggnaden som system. Andra reviderade upplagan, T5:2006, ISBN 978-91-540-6020-7, FORMAS 2008.
Byggkeramikrådet BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, 2010
Jensen L, Sprinklersystem