Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HUSBYGGNADSTEKNIKVBFA05
Building Technology

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBF030. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Hans Bagge, hans.bagge@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och tre obligatorisk projektuppgifter. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel. Övrigt: Lärandeprocessen baseras på läromedel för grundläggande högskolestudier och tillhandahållet ritningsunderlag från praktiken. Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.

Syfte
Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i byggprocessen, husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, installationsteknik och ritningstolkning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

tolka ritningar

beskriva och förklara olika byggnadsdelar

beskriva enkla byggnadsfysikaliska förlopp

beskriva installationsteknik i bostadsbyggnader

identifiera och beskriva fuktpåverkan på olika byggnadsdelar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

konstruera enklare byggnadsdelar och utforma anslutningar mellan dessa byggnadsdelar

bedöma olika konstruktioner med hänsyn till fukt- och värmefrågor

utnyttja facktermer både i tal och skrift

diskutera olika byggnadstekniska lösningar med aktörer inom byggbranschen

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av olika byggnadstekniska begrepp, byggnadsdelar och hur dessa byggnadsdelar sammanfogas till en hel byggnad. Därefter genomgås byggprocessen och olika bygghandlingar. Värme- och fuktfrågor behandlas både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska behandlingen görs i form av beräkningar. Den praktiska hanteringen av värme- och fuktfrågor tas upp både under genomgången av olika byggnadsdelar och i en projektuppgift. I ytterligare föreläsningar behandlas historisk byggnadsteknik, installationsteknik och framtidens bygg- och installationsteknik. Projektuppgifterna ansluter till dessa föreläsningar.

Litteratur
Sandin, K, 2007, Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur.
Sandin, K, 2009, Praktisk byggnadsfysik. KFS.
Sandin, K, 2009, Övningsuppgifter i byggnadsfysik. KFS.
Diverse ritningar och kompletterande handlingar. Byggnadsfysik.