Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF630
Building Technology

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Petter Wallentén, Petter.Wallenten@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, en obligatoriskt konstruktionsuppgift och godkänd Afu. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel med minimipoäng för respektive del. Hemsida: http://www.byfy.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller dessutom byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial. Kursens afu-del består av studiebesök i mindre grupper. Besöken på byggarbetsplatserna följs upp av ett seminarium.

Litteratur
Sandin, K: Praktisk husbyggnadsteknik, KFS 2004. ISBN:91-8855830-4
Sandin, K: Praktisk Byggnadsfysik. KFS 2009.
Sandin, K: Praktisk Byggnadsfysik, Övningsuppgifter. KFS 2009.