Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BYGGPROCESSEN MED FÖRETAGSEKONOMIVBEA15
The Construction Process with Business Economy

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bodil Fritzon, Bodil.Fritzon@bekon.lth.se, Byggproduktion. Prestationsbedömning: Examination är uppdelad på tre delmoment. Del ett omfattar skriftlig enskild betygsatt tentamen. Del två omfattar inlämningar i grupp samt deltagande seminarium. Del tre omfattar betygsatt slutrapport i grupp som föregås av delinlämningar och opponering i grupp och enskilt. Slutbetyget är medelbetyg mellan enskild tentamen och gruppens slutrapport. Aktivt deltagande under seminarium kan öka slutbetyget med halvt betygssteg. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska kalkylmetoder och analyser. Syftet med rapportskrivningen är att den studerande ska få möjlighet att utifrån byggprocessens olika skeden fördjupa sig i en aktuell fråga, samt visa sin förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper som förvärvats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. Företagsekonomiska bedömningar i form av kostnads- och intäktsanalys, investeringsbedömning och produktkalkylering är en annan relevant del av kursen.

Kursen inleds med grundläggande företagsekonomi som examineras genom skriftlig tentamen. Därefter övergår kursen i att behandla de faktorer som styr byggprocessens skeden. Denna del redovisas i form av inlämningar och seminarier. Kursen avslutas med rapportskrivning där kunskaperna från företagsekonomidelen och byggprocessdelen sammanfattas i en tillämpad del, byggnadsekonomi och kopplas till aktuella byggprojekt.

Litteratur
Uno Nordstrand, Byggprocessen, Liber, 2008, 978-91-470-1511-5
Hansson, Olander och Persson: Kalkyler vid fastighetsutveckling.
Hansson, Olander och Christiansson: Begrepp i bygg- och fastighetsutveckling
Kompendium Byggprocessen, Byggproduktion via Luvit

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Projektredovisning.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektredovisning.

Kod: 0310. Benämning: Slutrapport och opponering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Slutrapport och opponering.