Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
EKONOMETRITEK190
Econometrics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK613, NEK615, NEKB23 och NEKB26. Valfri för: I4. Kursansvarig: Fredrik N. G. Andersson, fredrik_ng.andersson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande statistik. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Datorövningarna är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfället under innevarande termin. Andra examinationsmoment kan förekomma. Övrigt: Motsvarar NEKB23. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att introducera grundläggande ekonometrisk teori och att ge studenterna färdigheter i att hantera grundläggande ekonometriska metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet. Studenten ska även utveckla förmåga att på egen hand skriva en empiriskt inriktad uppsats.

Innehåll
Kursen behandlar problem med att etablera och kvantifiera samband mellan olika ekonomiska variabler liksom grundläggande ekonometrisk metod. Huvudfokus ligger på den statistiska regressionsanalysen, men även mer avancerade metoder inom exempelvis tidsserieanalys berörs. En annan viktig del av kursen är de praktiska datorövningarna, vilka är tillämpningar på såväl mikro- och makroekonomi som finansiell ekonomi. Datorövningarna utförs på persondator med hjälp av ett ekonometriskt mjukvaruprogram.

Litteratur
Gujarati, D: Essentials of Econometrics, 3rd edition, McGraw-Hill, 2005, (ISBN 0-071-24448-4)
Special upplaga med Eviews CD
Westerlund, J: Introduktion till ekonometri, Studentlitteratur, 2005 (ISBN:91-44-03833-X) (rekommenderad)
Kompletterande material