Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
VÄRDERING OCH HANTERING AV FINANSIELL RISKTEK180
Financial Valuation and Risk Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK725 och NEKM41. Valfri för: F4, F4fm, I4, I4fir, M4, Pi4, Pi4fm, RH4. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Studenterna bedöms i en skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer förekommer också. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKM41. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för och förmåga att arbeta med kunskaper om grundläggande metoder för riskhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar tre huvudsakliga områden: portföljvalsteori, mätning och hantering av kreditrisk och mätning och hantering av finansiell risk.

• MV-optimering med olika begränsningar.

• Stokastisk dominans av första, andra och tredje ordningen.

• Kreditrisk: mätning och kontroll.

• Basel II: regler och implikationer.

• VaR (Value-at-Risk) och CVaR/ETL (Conditional Value-at-Risk/Expected Tail Loss).

• Analytiska och simuleringsbaserade tekniker för beräkning av VaR och ETL för olika portföljer med och utan derivat.

Litteratur
Saunders, Anthony and Linda Allen (2002): Credit Risk Management, Wiley
Dowd, Kevin (2004): Measuring Market Risk, second edition, Wiley Finance
Sharpe, William F.: Macro-Investment Analysis, www.stanford.edu/~wfsharpe/mia.mia.htm
Kompletterande material
Rekommenderad litteratur: Crouhy, Michael, Dan Galai and Robert Mark (2000): Risk Management, McGraw-Hill