Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INFORMATION, RISK OCH OSÄKERHETTEK090
Economics, Information, Risk and Uncertainty

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKM27. Valfri för: F4, F4fm, I4, I4fir, Pi4, Pi4fm, RH4. Kursansvarig: Erik Wengström, erik.wengstrom@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: TEK120 Mikroekonomisk teori B eller TEK135 Mikroekonomisk teori eller NEKB21 Mikroekonomisk analys. Prestationsbedömning: Examinationen består av dels obligatoriska inlämningsuppgifter, dels en tentamen i slutet av kursen som kan vara skriftlig, muntlig eller bestå av ett projektarbete. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKM27. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att skapa en djupare förståelse för ekonomisk teori och tillämpningen av vetenskapliga analysmetoder. Målet är att ge färdigheter i att hantera empiriskt material på ett självständigt och kritiskt sätt. De mer specifika målen med kursen är att öka studentens förståelse för situationer där individer, företag och organisationer verkar i miljöer som kännetecknas av risk, osäkerhet och imperfekt information.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap och förståelse om:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha intellektuella och praktiska färdigheter i att

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga att genomföra vidare studier i ämnet och att söka och utvärdera information med en hög grad av självständighet

Innehåll
Kursen ger en introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet, speciellt i fallet med asymmetrisk information. Exempel ges från olika delar av ekonomisk teori.
Följande ämnen behandlas:

Ämnen för sista delen av kursen kan variera beroende på deltagarnas intressen.

Litteratur
Borglin, Anders (2003): Economic Dynamics and General Equilibrium, Springer.
Andersson, Ola, Borglin, Anders och Wengström, Erik: "Lecture Notes: The Economics of Information, Risk and Uncertainty"
Kompletterande material.