Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MÄNNISKANS FYSIOLOGITEK015
Human Physiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Johan Andersson, johan.andersson@cob.lu.se, Biologiska institutionen. Förutsatta förkunskaper: KOKA01 Allmän och oorganisk kemi, KOKA05 Organisk kemi och TEK295 Cellens biologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Undervisning ges i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och laborationer. Deltagande i laborationer och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna redogöra för

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

känna till och vara förtrogen med

Innehåll
Människokroppen studeras från funktionell utgångspunkt. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista som ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.