Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKTERINGSMETODIK FÖR TERMISKA KRAFTVERKMVKN01
Projecting Thermal Power Plants

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M5en. Kursansvarig: Magnus Genrup,, Magnus.Genrup@energy.lth.se, och Jens Klingmann, Jens.Klingmann@energy.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MVK026 Turbomaskinernas teori, MMVF01 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska projektuppgifterna, som är grunden för hela kursen, redovisas både skriftligt i form av rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar ska deltaga aktivt. För godkänt betyg på kursen måste alla dessa moment vara godkända. Den efterföljande, frivilliga, skriftliga tentamen möjliggör betygen 4 eller 5. Övrigt: Kursen innehåller föreläsningar, övningar, datorövningar, gästföreläsningar samt studiebesök. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna färdigheter i att genom teknisk och ekonomisk analys av kraftverksanläggningar välja ut det mest lämpligaste alternativet för en given ekonomisk miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Varje teknolog skall under kursens första del genomföra en förprojektering av en kombiprocess. I början av kursen utvecklar teknologerna ett eget värme- och massbalansprogram m.h.a. Matlab. Parallellt införs gradvis ett kommersiellt värme- och massbalansprogram som heter IPSEPro. Införandet av detta program låter studenterna dels validera resultatet av sin förprojekteringsuppgift, dels utföra mer avancerade beräkningar i ett mindre projekt som görs under sista delen av kursen.

Litteratur
Största delen av den litteratur som behövs för genomförande av projektuppgiften är i kompendieform och delas ut vid kursstart. Utöver det kommer referensböcker att finnas tillgängliga i lektionssalen och studenterna uppmanas att använda dessa i författandet av rapporten.