Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KRAFTVERKSTEKNIKMVKF10
Power Plant Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MVK170. Valfri för: M4en, W4es. Kursansvarig: Magnus Genrup, Magnus.Genrup@energy.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMVF01 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter, vara godkända. Övrigt: Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Att tillämpa tidigare förvärvda kunskaper i termodynamik på verklighetsnära uppgifter inom kraftverksteknik. Att förstå funktionssättet och kunna dimensionera komponenter till termiska kraftverk. Kursen ger färdighet i att använda olika verktyg och hjälpmedel för analys av komponenter och system för el och värmeproduktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Förbränningsprocess och dimensionering av pannor.

Matarvattenförvärmning och värmeväxlardimensionering.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Fördjupande komponentstudier om pannor, värmeväxlare och systemstudier.

Litteratur
Utdelat material.