Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TURBOMASKINERNAS TEORIMVKF05
Theory of Turbo Machinery

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MVK026. Valfri för: M4en. Kursansvarig: Jens Klingmann, Jens.Klingmann@energy.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMVF01 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter och laboration, vara godkända. Övrigt: Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Turbomaskiner har en central roll i kraftverksteknik. Kursen syftar till att ge en förståelse av olika turbomaskiner avseende deras funktion, uppbyggnad och reglering. Vidare skall kursen ge förståelse för de termodynamiska och strömningstekniska förloppen som sker i interaktionen mellan arbetsmediet och maskinerna. Kursen skall ge förståelse av enklare designmetoder och kännedom om mer avancerade.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande turboteori för såväl kompressibla som inkompressibla arbetsmedier.

Förluster och verkningsgrader.

Metoder för design av maskiner.

Industriella applikationer, speciellt gasturbiner.

Litteratur
Dixon, S.L. Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery 5th Edition. Butterworth-Heinemann 2005. ISBN-13: 978-0750678704, utdelat material.