Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FÖRPACKNINGSTEKNIK OCH UTVECKLINGMTTN40
Packaging Technology and Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTTF20. Valfri för: I4, I4lp, I4mf, M4lp, M4pu, MD4. Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Förutsatta förkunskaper: MTTF01 Logistik. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och förpackningssystem och dess betydelse i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar och studiebesök med föreläsare från institutionen och från industrin. Föreläsningarna behandlar utveckling av förpackningssystem för olika applikationer, men också olika förpackningsmaterial, användaraspekter, produktaspekter och hållbarhetsaspekter på förpackningar. Större delen av kursen utgörs av projektarbete, där studenterna skall utvärdera och föreslå ett förpackningssystem för en konsumentprodukt, och ta fram en förpackningsprototyp.

Litteratur
Jönson, G. och Johnsson, M. : Packaging Technology for the Logistician, 3rd edition LTH, 2004.
Pocket book of Packaging, Packforsk, Stockholm, 2001.
Corner, Eric and Paine Frank A., Market Motivators: The Special Worlds of Packaging and Marketing, CIM 2002.
Övrigt material delas ut under kursens gång eller publiceras på Luvit.